دکتر سید محمد باقر نجارزاده

متخصص بیماریهای داخلی ، فوق تخصص بیماریهای کلیه و فشارخون

سوابق تحصیلی
دکتری عمومی - سال 1372
دکتری تخصصی - 1377
فوق تخصص نفرولوژی - سال 1387

سوابق کاری
استادیار دانشکده پزشکی - دانشگاه آزاد اسلامی- سال 1388
پزشک استخدامی سازمان تامین اجتماعی و شاغل در بیمارستان 17 شهریور مشهد
بیمارستان رضوی از سال 1389 تا کنون