دکتر محمود رضا خزائی

فوق تخصص کلیه

سوابق تحصیلی
دکترای عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1363 لغایت 1369
تخصص کودکان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 1375 لغایت 1378
فوق تخصص کلیه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1379 لغایت 1381
فوق تخصص تکمیلی کلیه در دانشگاه NSW استرالیا در سال 2004


سوابق علمی
عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه علوم پزشکی همدان از سال 81 لغایت 84
عضو هیات علمی (استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 84 تاکنون
رتبه دوم بورد فوق تخصصی نفرولوژی کودکان کشور در سال 81

سوابق کاری
معاون آموزشی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 91 تاکنون
مدیر پژوهشی دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 86 لغایت 89
مسئول فنی بخش همودیالیز بیمارستان 22 بهمن مشهد از سال 87 تاکنون
رئیس بخش همودیالیز بیمارستان 22 بهمن مشهد از سال 89 تاکنون
دبیر کمیته ارتقا / دبیر کمیته ترفیع هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از سال 90 تاکنون