چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶، ساعت

لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند

مراجعه کننده محترم شما می توانید لیست پزشکان را در کلینیک های زیر حضور ندارند را مشاهده نمایید.
 • کلینیک داخلی قلب و عروق
  سرکار خانم دکتر محمدی مورخه های 5/4 در کلینیک حضور ندارند
  سرکار خانم دکتر گل محمدزاده مورخه 5/4 در کلینیک حضور ندارند
  آقای دکتر درگاهی مورخه 5/4 در کلینیک حضور ندارند
  آقای دکتر صادقی اردوبادی مورخه 5/3 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک پوست
  جناب آقای دکتر علاوی طوسی از مورخه 4/20 لغایت 5/31 در کلینیک حضور ندارند
  سرکار خانم دکتر سیدی در مردادماه روزهای چهارشنبه از ساعت 9:30-8 در کلینیک حضور دارند

  جناب آقای دکتر یوسفیان مقدم مورخه 5/4 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک جراح عمومی
  جناب آقای دکتر میرصادقی مورخه 5/3  در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک چشم
  سرکار خانم دکتر وظیفه شناس مورخه 5/5 در کلینیک حضور ندارند
  سرکار خانم دکتر قاسم زاده مورخه 5/3 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر رجعتی حقی مورخه 5/4 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر رجعتی حقی از مورخه 5/21 لغایت 6/21 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک زنان و زایمان
  سرکار خانم دکتر رفیق مورخه های 5/21 و 5/22 در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان در مورخه 5/22 سرکار خانم دکتر سعادتمند می باشند
  جناب آقای دکتر ترک زاده مورخه های 5/18 و 5/25 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک ارتوپدی
  جناب آقای دکتر محمودی قرائی از مورخه 4/27 لغایت 5/8 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک غدد
  جناب آقای دکتر آدینه پور مورخه 5/4 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک جراحی قلب
  جناب آقای دکتر بلوریان از مورخه 4/25 لغایت 5/3 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک روانپزشکی
  جناب آقای دکتر جاویدی در مردادماه روزهای شنبه و دوشنبه ساعت 9:30-8 در کلینیک حضور دارند
 • کلینیک جراحی مغز و اعصاب

  جناب آقای دکتر رفعتی تا اطلاع ثانوی در کلینیک حضور ندارند
  برنامه حضور جناب آقای دکتر آبیلی در روزهای سه شنبه و پنجشنبه به ساعت 12-11 تغییر یافت

 • کلینیک تغذیه

  آقای دکتر صفریان تا مورخه 5/6  در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر نعمتی در مردادماه  فقط مورخه 5/30 در کلینیک حضور دارند