جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶، ساعت

لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند

مراجعه کننده محترم شما می توانید لیست پزشکان را در کلینیک های زیر حضور ندارند را مشاهده نمایید.
 • کلینیک انکلوژی
  آقای دکتر زاهد انارکی مورخه 2/17 و 2/19 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک قلب و عروق
  خانم دکتر امینیان 2/24 و2/27 در کلینیک حضور ندارند
  خانم دکتر مینایی از مورخه 3/15 لغایت 3/31 در کلینیک حضور ندارند
    آقای دکتر مختاری مورخه 2/25 و 2/27 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک عفونی
  آقای دکتر لایق مورخه 2/3 لغایت 2/9 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک گوارش
  آقای دکتر سلطانی مورخه 2/14 و 2/16 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک داخلی اعصاب
  آقای دکتر حسین خواه مورخه 2/1 لغایت 2/7 در کلینیک حضور ندارند
  آقای دکتر امیری مورخه 2/10 لغایت 2/12 در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان مورخه 2/10 آقای دکتر حکاک و مورخه2/11و2/12 آقای دکتر یزدانی می باشند
 • کلینیک جراح عمومی
  خانم دکتر کاوسی مورخه 2/6 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک چشم
  خانم دکتر نصرت مورخه 2/6 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک زنان
  خانم دکتر نایبی  مورخه 2/3 لغایت 2/14 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک غدد
  آقای دکتر کرباس فروشان مورخه 2/7 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک جراحی قلب

  آقای دکتر بلوریان مورخه 3/2 و 6/2 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک ارولوژی

  آقای دکتر فرزین مورخه 2/7 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک روانپزشکی
  آقای دکتر جاویدی تا پایان خرداد ماه در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک جراحی اعصاب

  آقای دکتر آبیلی از مورخه 95/12/28 لغایت 96/2/30 در کلینیک حضور ندارند
  آقای دکتر شیخ نظام مورخه 2/7 در کلینیک حضور ندارند