لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند

مراجعه کننده محترم شما می توانید لیست پزشکان را در کلینیک های زیر حضور ندارند را مشاهده نمایید.
 • کلینیک داخلی قلب و عروق
  جناب آقای دکتر مهاجری مقدم تا پایان دی ماه در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک گوش و حلق و بینی
  جناب آقای دکتر قهرمانی از مورخه 11/18 الی 11/24 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک ارتوپدی
  جناب آقای دکتر نوری تا اول اسفندماه یکشنبه ها  در کلینیک حضور ندارند جانشین ایشان جناب آقای دکتر قاضی می باشند 


 • کلینیک جراحی مغز و اعصاب

  جناب آقای دکتر زارع از مورخه 11/4 لغایت 11/7 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر شیخ نظامی مورخه های 11/8و 11/12 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک تغذیه

  جناب آقای دکتر نعمتی در بهمن ماه فقط مورخه 11/30 در کلینیک حضور دارند