دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶، ساعت

شهرام کیان مهر

شهرام کیان مهر
سمت: معاون توسعه و منابع
کارشناس ارشد حسابداری

سوابق تحصیلی
فوق دیپلم حسابداری از دانشکده چمران کرمان
کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد مشهد
کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد نیشابور

سوابق علمی
پایان نامه کارشناسی ارشد پیرامون عوامل اثرگذار بر اثر بخشی حسابرسی داخلی(مطالعه موردی آستان قدس رضوی) 
ارائه مقاله در اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران

سوابق کاری
در سازمان حسابرسی کل کشور وابسته به وزرات امور اقتصادی و دارایی 1380-1378
در مجموعه وابسته به بنیاد مستضعفان بعنوان کارشناس ، سرپرست حسابداری و مدیر اداری 1384-1380
در مجموعه آستان قدس رضوی در سمت های سازمانی حسابرس ، حسابرس مسئول 1389-1384
در مجموعه آستان قدس رضوی بعنوان رئیس اداره حسابرسی داخلی 1394-1390
در مجموعه آستان قدس رضوی بعنوان رئیس اداره تدارکات، خدمات و نقلیه آستان قدس رضوی 1396-1394
در موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت خبرگان پارس پویا - حدود دو سال