دکتر قاسم سلطانی

دکتر قاسم سلطانی
سمت: مدیر عامل
دکترای تخصصی بیهوشی 


سوابق تحصیلی
دکتراي پزشکی عمومي، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (از سال 1363 لغایت 1371)
دکتراي تخصصي بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (از سال 1371 لغایت 1373)
دوره تکميلي بیهوشی قلب و پیوند، پاریس(2002)

سوابق علمی
عضویت در کنگره ها و کمیته های علمی و پژوهشی (از سال 1376 تاکنون)
مدرس مباحث بیهوشی و موضوعات وابسته (از سال 1374 تاکنون)
انجام فعالیت های پژوهشی (بیش از 55 مورد)
انجام طرح های تحقیقاتی (بیش از 52 مورد)
ارائه مقاله در کنگره ها و سمینارها (بیش از 43 مورد)

سوابق کاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد (از سال 1384 تاکنون)
مدیر گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی (از سال 1389 تاکنون)
مسئول کمیته آموزش انجمن بیهوشی قلب ایران (از سال 1386 تاکنون)
مسئول اتاق عمل و گروه بیهوشی بیمارستان رضوی (از سال 1384 تاکنون)
عضو هیات تجدید نظر نظام پزشکی استان خراسان
کارشناس پزشکی قانونی استان خراسان
معاونت آموزشی گروه بیهوشی بیمارستان قائم (از سال 1375 لغایت 1384)
داور طرح های پژوهشی دانشکده پزشکی مشهد (از سال 1384 لغایت 1391)
راه اندازی فلوشیپ هوشبری کودکان و ایجاد گرایش ICU (1392)
انجام اولین پیوند قلب در استان، اولین پیوند عروق کرونر در بیمار بیدار، بیمارستان امام رضا (1382)
راه اندازی اتاق عمل، بخش بیهوشی و مراقبت های ویژه قلب باز بیمارستان امام رضا (1381)
انتخاب به عنوان پزشک نمونه توسط سازمان نظام پزشکی سال 1387


دانلود رزومه