سه شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۶، ساعت

خانم مهسا ابریشمی

خانم مهسا ابریشمی
سمت: مدیر پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق تحصیلی
کارشناس پرستاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان سال 1381
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی از مرکز آموزش بازرگانی خراسان رضوی
دکترای مدیریت کسب وکار (DBA) (در حال گذراندن)

سوابق علمی
دوره مدیریت ریسک و خطر از ACI کانادا
دوره ایمنی بیمار از ACI کانادا
دوره ROP سال 2016 از ACI کانادا
دوره تربیت ارزیاب از ACI کانادا
دبیر اجرایی کمیته های بیمارستان رضوی از سال 89 تا 95
همکاری با معاونت درمان مشهد و وزارت بهداشت در تدوین کتاب استانداردهای اعتباربخشی ملی در سال 95
شرکت در کنگره ها سمینارهای علمی گوناگون از جمله:
عضو اجرایی کنگره های بین المللی مختلف قلب و دیگر کنگره ها از سال های 86 تا کنون در بیمارستان رضوی
ارسال مقاله و پوستر در چندین کنگره

سوابق کاری
پرستار طرح در بیمارستان دکتر شیخ از سال 81 تا 83
مربی دانشگاه آزاد از سال 83 تا 85
مدیر داخلی کلینیک سلامت کودک از سال 84 تا 88
پرستار بخش NICU بیمارستان رضوی از سال 84 تا 89
سوپروایزر نمونه بیمارستان رضوی در سال 93
سوپروایزر آموزشی بیمارستان رضوی از سال 89 تا 95
رابط اعتباربخشی بیمارستان رضوی از سال 94 تا کنون
رابط بیمارستان رضوی در وزارت بهداشت از سال 94 تا کنون
جانشین مدیر پرستاری بیمارستان رضوی از سال 94 تا 95
مدیر پرستاری بیمارستان رضوی در سال 95
دانلود رزومه