دکتر فرزانه قاسم زاده

جراح و متخصص بیماریهای چشم- فلوشیپ فوق تخصصی شبکیه و لیزر

سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1375
متخصص چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1379
فلوشیپ ویتره ورتین دانشگاه شهید پزشکی تهران در سال 1382

سوابق علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه زاهدان
عضو هیئت علمی دانشگاه کرمان
شرکت و ارائه مقاله های متعدد در کنگره های داخلی و خارجی

سوابق کاری
مدیربرنامه دستیاری دانشگاه زاهدان
مسئول آموزش دانشجویان پزشکی زاهدان
عضو شورای پژوهش دانشگاه زاهدان
عضو شورای برنامه ریزی کوریکولوم آموزشی دستیاری چشم-چشم پزشک ایران