لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند

مراجعه کننده محترم شما می توانید لیست پزشکان را در کلینیک های زیر حضور ندارند را مشاهده نمایید.
 • کلینیک تغذیه
  دکتر نعمتی در مهر ماه فقط تاریخ8/27 حضور دارند.
  آقای دکتر صفریان 8/18 و 8/21 حضور ندارند.
 • کلینیک جراحی اطفال
  آقای دکتر نظر زاده جراح اطفال شنبه ها  از  ساعت 12/30 تا 14   و سه شنبه ها  ساعت 10 تا 12 حضور دارند.
  خانم دکتر جودی یکشنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 18-19 د رکلینیک حضور دارند.

 • کلینیک ریه
  سرکار خانم دکتر موسوی روز های شنبه و پنج شنبه  از ساعت9-8 صبح و روزهای سه شنبه  ساهت 15/30-14  در کلینیک حضور دارند.
 • کلینیک درد
  جناب آقای دکتر مکرم دری مورخه 8/04 و 8/06 و 8/25 در کلینیک حضور ندارند 
 • کلینیک روماتولوژی
  سرکار خانم دکتر نوبخت  از مورخه 6/15 لغایت 6/27  در کلینیک حضور ندارند
  سرکار خانم دکتر نوبخت مورخه 6/28 ساعت 10:30-9 در کلینیک حضور دارند
 • کلینیک جراحی عروق
  جناب آقای دکتر طاهری مورخه 6/21 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک نازایی
  سرکار خانم دکتر عطاران از مورخه6/16 لغایت 6/21 در کلینیک حضور ندارند
  سرکار خانم دکتر زارع برزشی مورخه 6/21 در کلینیک حضور ندارند

 • کلینیک داخلی
  خآقای دکتر اریان پور از تاریخ 8/11 الی 8/17 حضور ندارند.

 • کلینیک خون و انکولوژی
  خانم دکتر محدث روزهای زوج  ساعت 17-15  و پنج شنبه ها ساعت 12-10 در کلینیک حضور دارند.
  خانم دکتر محدث مورخه 8/23 و 8/25 حضور ندارند.
 • کلینیک داخلی قلب و عروق
  دکتر فاطمی تا اطلاع ثانوی حضور ندارند.
  دکتر شکیبا تاریخ  8/21 حضور ندارند.
  دکتر علیرضایی  دو شنبه ها  ساعت 14 الی 16 حضور دارند.
  دکتر نچمنیان تاریخ 8/19 حضور ندارند.
  دکتر قدسی تاریخ 8/21 حضور ندارند.

 • کلینیک پوست

 • کلینیک گوش و حلق و بینی
  دکتر قهرمانی  تاریخ های 8/13 و8/18 حضور ندارند.
  دکتر خادم  شنبه ها و چهارشنبه ها  از ساعت 17-15:30 حضور دارند.
  دکتر تبریزی تاریخ 8/20 و 8/27 حضور ندارند. • کلینیک عفونی
   آقای دکتر لایق از مورخه 8/6لغایت 8/12 در کلینیک حضور ندارند
  آقای دکتر بلند نظر مورخ8/21 حضور ندارند.
 • کلینیک دندانپزشکی
  سرکار خانم دکتر نوربخش مورخه 6/21 در کلینیک حضور ندارند
  جناب آقای دکتر مکبری از مورخه 6/15 تا پایان شهریور در کلینیک حضور ندارند • کلینیک گوارش

  جناب آقای دکتر خسروی روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 15 الی 18 جهت ویزیت بیماران مانو متری در کلینیک حضور دارند.
  خانم دکتر مختاری تا اطلاع ثانوی حضور ندارند.
  آقای دکتر هوشیار 8/16 حضور ندارند.

 • کلینیک داخلی مغز و اعصاب
  جناب آقای دکتریزدانی  تاریخ 8/22 در کلینیک حضور ندارند.
  خانم دکتر امین زاده از تاریخ 8/1 الی  8/30 حضور ندارند.
  آقای دکتر صالحیار از اول آبان ماه بمدت سه ماه حضور ندارند.
  آقای دکتر امیری مورخه 8/22 حضور ندارند.
 • کلینیک اطفال و نوزادان
  دکتر زمانی پور تاریخ 8/23 حضور ندارند.
 • کلینیک جراح عمومی
   دکتر اکرامی فر تا پایان  مهر حضور ندارند.
  دکتر ملکیان  تاریخ8/06 حضور ندارند. • کلینیک چشم
  خانم دکتر حاتمی  8/28 و 8/30 در  کلینیک حضور ندارند.
  آقای دکتر سلطانی فر مورخه 8/04 و 8/06 حضور ندارند.
  دکتر قاسم زاده تا پایان آبان ماه حضور ندارند.
  خانم دکتر جعفریان  8/28 و 8/30 در  کلینیک حضور ندارند.
 • کلینیک زنان و زایمان
  خانم دکتر امالی آبان ماه حضور ندارند.
  خانم دکتر بصیری 8/23 حضور ندارند.
  خانم دکتر زهرا زارع تاریخ 8/23 در کلینیک حضور ندارند.
  دکتر سمانه جلالیانی تا آخر آبان حضور ندارند.
  آقای دکتر ترک زاده تاریخ 8/22 حضور ندارند.
  خانم دکتر عطاران تاریخ 8/23 حضور ندارند.


 • کلینیک ارتوپدی
  آقای دکتر رضا زاده 8/23 حضور ندارند.


 • کلینیک غدد و دیابت
   دکترچاچی سه شنبه ها ساعت 13/30-12  در کلینیک حضور دارند.
  دکتر خزائی تاریخ 8/30 حضور ندارند.
  دکتر سلطانی از تاریخ 8/16 لغایت 9/9 حضور ندارند.
 • کلینیک جراحی قلب


 • کلینیک ارولوژی
  جناب آقای دکتر هژبر السادات ازتاریخ 6/30  تا اطلاع ثانوی در کلینیک حضور ندارند
  آقای دکتر آذری پور  تاریخ8/16 حضور ندارند. • کلینیک نفرولوژی

  جناب آقای دکتر عماد زاده یک شنبه ها  از ساعت 14 الی 15:30 در کلینیک حضور دارند .

 • کلینیک روانپزشکی
  جناب آقای دکتر جاویدی تا اطلاع ثانوی  در کلینیک حضور ندارند
  خانم دکتر فروزش روزهای یکشنبه  ساعت 15-14 در کلینیک حضور دارند.
  دکتر عقیلیان 7/25 حضور ندارند. • کلینیک جراحی مغز و اعصاب

  جناب آقای دکتر زارع از تاریخ 8/1  تا8/4   در کلینیک حضور ندارند
  اقای دکتر شیخ نظامی مورخه 8/02 و8/09 حضور ندارند.
 • کلینیک تغذیه

  جناب آقای دکتر نعمتی در آبانماه فقط مورخه 8/27 در کلینیک حضور دارند