چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵، ساعت

لیست پزشکانی که در کلینیک حضور ندارند

مراجعه کننده محترم شما می توانید لیست پزشکان را در کلینیک های زیر حضور ندارند را مشاهده نمایید.
 • کلینیک پوست
  آقای دکتر سپهر مورخه 10/26 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک جراح عمومی
  آقای دکتر روشن روان مورخه 11/5 و 11/6 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک چشم
  آقای دکتر رجعتی حقی مورخه 10/22 لغایت 11/19در کلینیک حضور ندارند
  خانم دکتر وظیفه شناس مورخه 11/07 در کلینیک حضور ندارند
  خانم دکتر قاسم زاده مورخه 10/28 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک زنان
  خانم دکتر تقی پور مورخه 10/30 در کلینیک حضور ندارند
  خانم دکتر بخشی مورخه 11/2 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک ارتوپدی
  آقای دکتر باقری مورخه 10/30 در کلینیک حضور ندارند
 • کلینیک ارولوژی

  آقای دکتر هژبرالساداتی از مورخه 10/22 لغایت 11/02 در کلینیک حضور ندارند