درباره مشهداینجا «مشهد» است قطعه ای از بهشت.....
اینجا عرش خداست،
و مشهد پناهگاه دلهاست و پایتخت دلهاست
و از این روی فرشتگان در این حریمند و بال خوشامد در زیر گامهای زایران این مرقد می گسترانند.
اینجا «مشهد» است و مشهد یعنی جایگاه حضور.
اینجا «مشهد» و «میقات» دیدار و نقطه آغاز و پایان سفری که فراتر از هزار حج است.
اینجا «روضه ای » از بهشت است و در جای جایش نهر معنا جاری ،
تا هر که از رسیدگان به این نهر است جرعه جرعه از آن برگیرد و تشنگی برگشاید.
اینجا «دارالشفای » دلدادگانی است که بیمار عشق و دلدادگی حضرت حقّند و از دو دردِ سرگشتگی و ره یافتگی می نالند!
و اینجا شکوه واژه پرمعنای «زیارت» است.
اینجا مشهد است قبله قلب های غریب که قبله هفتمین را درخود جای داده است.
و اینجا است مشهد دیار حماسه و ایثار که افتخارات و رشادت های سربازانش هماره برتارک این سرزمین می درخشد.
اینجا مشهد است تبلور فرهنگ وهنر و ادبیات اصیل پارسی.
اینجا مشهد است ومردمی دارد که سرای پاکی و صداقت را ساخته اند برای میزبانی از زائرین امامی به بزرگی آفتاب.
اینجا مشهد است شهر چهره های ماندگار دراعصار تاریخ.
اینجا مشهد است با یادگارهایی از گذشته های دور و نزدیک از خاطرات ماندگار.
و اینجا مشهد است شهر آب و آئینه شهر بهشت.